Kivitelezői Együttműködés Szerződési Feltételei

HATÁLYOS: 2024. január 1.

1. A kivitelezést végző vállalkozó megnevezése:

Cégnév:Kozma Ferenc E.V.
Székhely:2112 Veresegyház, Viczián utca 34.
Nyilvántartási szám:53018159
Adószám:77311669-1-33
Képviseli:Kozma Ferenc
e-mail:revkozma@gmail.com

A szerződési feltételek elfogadásával létrejön a megállapodás a fent nevezett Vállalkozó, valamint az űrlapon megjelölt hatályos árajánlatban szereplő Megrendelő között.

2. A szerződés tárgya   


2.1 Az árajánlat megnevezi a vállalt marketingkivitelezői munkákat, valamint

2.2 Az együttműködés kezdetét

2.3 És határidejét, illetve időtartamát.

2.4 A Vállalkozó vállalja a munkák elkészítését a megadott határidőre

2.5 A Megbízó vállalja a munkához szükséges grafikai és írott anyagok, valamint a munka elvégzéséhez indokolt online felületek hozzáféréseinek átküldését/biztosítását. Az árajánlat ennek határidejét is megjelöli.

2.6 Az árajánlat megnevezi a vállalkozói díjat, és a kifizetés módját és határidőit is.

2.7 A Vállalkozó az árajánlaton megállapított díjakról elektronikus számlát állít ki, amelyet e-mailben küld el a Megrendelőnek. A kifizetés ezek alapján történik.

2.8 A Vállalkozó a munka végeztével egy összefoglaló dokumentumot készít a Megrendelő számára, amely tartalmazza a szükséges hozzáféréseket és dokumentációt a weboldal kezeléséhez.

2.9 Amennyiben az oldal a Vállalkozó hibájából nem készül el határidőre, úgy a Megrendelőt kötbér illeti meg.

2.10 Amennyiben az oldal a Megrendelő késlekedése miatt nem készül el határidőre, úgy a Vállalkozónak jogában áll készenléti díjat felszámolni. A megrendelő késlekedésének számít, ha nem bocsátotta rendelkezésre a szükséges írott és grafikai anyagokat, illetve a munkavégzéshez indokolt online hozzáféréseket.

A Készenléti díj és a kötbér mértéke egységesen: 5000Ft/ megkezdett hét.

3. Garancia

3.1 A Vállalkozó az elvégzett munka egészére elégedettségi garanciát vállal a következő módon:
A garancia feltétele mindkét esetben: Megbízó elégedetlenség esetén köteles indoklást adni, és együttműködni a probléma megoldásának érdekében.

3.2 A projekt díjára vonatkozó garancia a weboldal átadásával és elfogadásával megszűnik, tehát a projekt díja innentől nem visszatéríthető.

3.3 A később, 12 hónapon belül esetlegesen felfedezett hibákért a Vállalkozó díjmentes javítást vállal. Hibának az a működés számít, amely eltér Megbízótól írásban megfogalmazott vagy jelen szerződésben meghatározott funkcionalitástól, vagy Vállalkozó nem körültekintő munkájából adódóan okoz szuboptimális élményt a rendszer felhasználóinak.

3.4 A Vállalkozó ezen felül garanciát vállal a honlap helyreállítására az átvételtől számított 12 hónapon belül, ha az bármilyen okból működésképtelenné válna. Megkísérli az utolsó sértetlen állapot helyreállítását, ám minimálisan mindenképp vállalja az átadáskori állapot helyreállítását.

A Vállalkozó a honlap későbbi karbantartására és a szükséges prémium kiegészítők licenceinek biztosítására az átadáskor fog árajánlatot adni.

4. A Vállalkozó tevékenysége végzésének módja

4.1 A Vállalkozó ezen szerződésben vállalt szolgáltatásait önállóan, a saját polgári jogi felelősségviselése mellett, a szakmai szabályoknak eleget téve végzi. A Vállalkozó tevékenysége végzésének módját maga határozza meg. A tevékenység végzésének módjára vonatkozóan a Megrendelő a Vállalkozónak utasítást nem adhat.

A tevékenység végzésének módja kizárólagosan a Megbízott jogosultsága és kötelezettsége az alábbiak szerint:

A szerződés tárgyát képező szolgáltatások teljesítéséhez szükséges szakmai feladatok, ezek sorrendje, időpontja és végrehajtási módjának meghatározása, mindezeknek a szakmai szabályoknak megfelelő elvégzéséért a Vállalkozó polgári jogi felelősséggel tartozik.

4.2 A teljesítés helye a Vállalkozó székhelye, vagy telephelye.

4.3 A Vállalkozó a tevékenysége végzéséhez, illetve a szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítéséhez szükséges eszközöket és anyagokat maga biztosítja. A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését.

4.4 A Vállalkozó tevékenysége végzésének általános rendjére a státusza szerint elsődlegesen alkalmazandó törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény, és másodlagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

4.5 A Vállalkozó a tevékenysége végzésnek rendjét maga határozza meg, ebben a körben a Megrendelőnek utasítási vagy rendelkezési joga nincs. A Vállalkozó tevékenysége végzésének rendjére, a Megrendelővel való kapcsolattartásra a saját üzleti gyakorlata az irányadó.

A Megrendelőnek a tevékenység végzése, a szolgáltatás teljesítése során irányítási joga nincs.

A Vállalkozónak rendelkezésre állási kötelezettsége nincs. A Vállalkozó a munkaidő beosztását maga határozza meg.

A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező szolgáltatásokon kívül más munkavégzésre nem köteles.

A Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

A Megrendelő utasítási joga nem terjed ki annak megtiltására, korlátozására, hogy a Vállalkozó a tevékenységi körébe eső munkát más személy megrendelése alapján is végezzen.

5. A Szerződés időtartama, módosítása és megszűnése

5.1 A szerződést bármelyik fél 30 (harminc) napos felmondási határidővel felmondhatja

5.2 A felmondási idő a felmondásnak írásban a másik fél által igazolható módon átvett közlését követő hónap első napjával kezdődik.

5.3 A felek a megbízási szerződést bármikor közös megegyezéssel módosíthatják.

5.4 A Megbízó felmondása esetén a Megbízó köteles megtéríteni a Vállalkozónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Vállalkozó szerződésszegése miatt került sor.

5.5 Ha a szerződést a Vállalkozó alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a Megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megbízó szerződésszegése miatt került sor.

5.6 Azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással írásban szüntethető meg a Szerződés a másik fél súlyos szerződésszegő vagy jogszabálysértő magatartása esetén – amennyiben Megbízó vagy Vállalkozó jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettségét szándékosan, súlyosan vagy ismétlődő jelleggel megszegi, feltéve, hogy a szerződésszegő magatartásával ellenérdekű Fél írásbeli felszólításának kézhezvételét követően 2 (kettő) munkanapon belül nem hagy fel, illetve kötelezettségét nem teljesíti. Az azonnali hatályú felmondás jogát a másik félhez intézett írásos, ajánlott levélben megküldött, vagy átvett felmondó nyilatkozattal lehet gyakorolni. Felekre a szerződés megszűnését követően legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül kötelesek egymással elszámolni. A felmondás pillanatáig teljesített szolgáltatásokra elszámolási kötelezettség vonatkozik.

6. Teljesítési szabályok

6.1 A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező művekhez kapcsolódó összes vagyoni jogot időbeli és térbeli korlátozás nélkül teljeskörűen és visszavonhatatlanul átruházza a Megrendelőre.

6.2 A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a mű felhasználását akadályozza vagy korlátozza.

6.3 Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki ismeretről szerez tudomást, ezt a Vállalkozó hozzájárulása nélkül mással nem közölheti.

6.4 A felek a szerződés tárgyát képező mű átadásakor közösen elvégzik azokat a szakmailag szokásos és indokolt próbákat, amelyek a teljesítés megfelelő minőségének megállapításához szükségesek. Eltérő szakmai szokás hiányában a próba lefolytatásához szükséges feltételeket a Megrendelő – a Vállalkozó költségére – biztosítja, a próbát pedig a Megbízott végzi. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a szolgáltatott dologról a felhasználáshoz, fenntartáshoz szükséges tájékoztatást megadni.

6.5 Fizetési határidő a Vállalkozó által kiállított számla alapján meghatározott teljesítési határidő.

6.6 A fizetés módja: banki átutalás. A felek megegyezhetnek ettől eltérő, pl. készpénzes, vagy bankkártyás online fizetésről is.

7. Szerzői jogok és üzleti titoktartás

7.1 Jelen szerződés teljesítésével minden átruházható és eseti megbízásokban ekként kikötött szerzői, felhasználói jog átszáll a Megbízóra. A Megbízót kifejezett kikötés esetén illeti meg az átdolgozás joga.

7.2 Amennyiben bizonyos munkákat harmadik felek, vagy alvállalkozók (különösképpen fényképészek, illusztrátorok, fejlesztők, site és közösségi médium üzemeltetők, adatbázis-kezelők stb.) végeznek, akkor a Megbízó és a Vállalkozó előzetesen egyeztetve köteles ezen harmadik személyektől minden szükséges átruházható jogot – melyekről a Felek egyenként és jogdíj rögzítése mellett határoznak – megszerezni és a Megbízott részére átruházni.

7.3 A Megbízott által Megbízó számára előállított munkák, amelyek a szerzői jog hatálya alá esnek, a szerződés megszűnésével, illetve a megbízási átalánydíj rendezésével, a Megbízó kizárólagos tulajdonosa lesz minden ilyen szerzői jognak és egyéb átruházható jogoknak időbeli korlátozás nélkül, ha az elfogadott ajánlatban ekként rendelkeznek.

7.4 A Vállalkozó vállalja, hogy a Megbízóra vonatkozó minden – a Felek üzleti kapcsolata során tudomására jutott – információt szigorú titoktartással kezel a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező titoktartási megállapodásban foglaltak alapján.

8. Záró rendelkezések

8.1 A szerződés bármilyen módosítása írásbeli alakban érvényes.

8.2 A felek szerződésében nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó, továbbá a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.3 Felek az ezen jogügyletből származó minden vitás kérdés tekintetében elsődlegesen békés egyeztetést követően kívánnak közös nevezőre jutni, melynek hiányában Felek hatáskörtől és illetékességtől függően kikötik a Gödöllői Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét. Amennyiben a felek között, a közös megegyezés meghiúsulna, a meghiúsulást is kötelesek írásban rögzíteni. Ezt követően bármelyik szerződő félnek jogában áll, hogy igényét a meghiúsulástól számított 90 napon belül bírói úton érvényesítse. Ez a 90 napos érvényesítési határidő, jogvesztő ezzel kapcsolatban igazolásnak nincs helye.

A Megbízó az Elfogadó űrlap kitöltésével beküldésével jelen szerződési feltételekben foglaltakat és az árajánlatban megjelölt feltételeket tudomásul vette és elfogadta. Az űrlapon megjelölt árajánlat sorszáma alapján ez a Vállalkozóra nézve is kötelező.

9.  Jogviták rendezése 

Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az

Eladó székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztóés kereskedő közötti jogvitákban.

  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület :

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Megnevezés: 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A fogyasztó a lakóhelye / tartózkodási helye alapján az alábbi békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében: 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím: www.bekeltet.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710

Fax száma: (52) 500-720

E-mail cím: info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

E-mail cím: tunde@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

web: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu